Par mums

 

SIA „Glo­bal Pe­at” ir uzņēmums, kas no­dar­bo­jas ar kūdras iegu­vi un tird­zni­ecību. Uzņēmu­ma gal­ve­na­is ofiss at­ro­das Rīgā (Lat­vi­ja). Aktīvākā kūdras iegu­ve no­ti­ek Lat­vijā un Kri­evijā, kur SIA „Glob­al Pe­at” kopā ar to sa­istīta­ji­em uzņēmu­mi­em ap­sa­im­ni­eko čet­rus pur­vus, di­vus Lat­galē, Lat­vi­jas aust­ru­mos un di­vus Ples­ka­vas ap­ga­balā – netālu no Lat­vi­jas ro­bežas. Pur­vu kopējā platība 993 ha un kūdras krāju­mi ap 20 milj. ton­nu. Kūdras iegu­ve pat­re­iz no­ris 300 ha.