Kūdra

Frēzkūdra

Frēzkūdru iegūst ar frēzēšanas me­todi, noņemot kūdras lauka virsējo slāni 11-20 mm dziļumā. Lai ve­icinātu kūdras žūšanu ti­ek veikts rušināšanas pro­cess. Izžāvētas kūdras smelk­nes savāc vālos, nodrošinot kūdras uzsūkšanu bun­ku­ros ar pne­ima­tis­ka­ji­em savācēji­em. Pieejamās frēzkūdras frak­ci­jas – fr.0-20mm, fr.0-40mm, fr.20-40, kā arī ci­tas frak­ci­jas. Frēzkūdra ti­ek trans­portēta Big Ba­le iepa­kojumā uz pa­letēm vai be­ramā ve­idā.

fr. 0-10mm.
fr. 10-20mm.
fr. 20-40mm.

Grieztā kūdra

Gri­ez­to kūdru iegūst to mehānis­ki izg­riežot iep­ri­ekš sa­gata­votā kūdras laukā, sag­labājot tās dabīgo struktūru maz­sa­dalījušās kūdras blo­kos. Grieztā kūdra ti­ek sak­ra­uta un žāvēta ka­udzēs, atkārto­jot trīskārtēju cik­lu, līdz kūdras mit­rums nepārsni­edz 35-40%. Kluču izmēri ir 18x30x50. Gri­eztā kūdra ti­ek trans­portēta vaļējā ve­idā bez iepa­koju­ma.

20190718_131332
20190718_131716
20190718_132224

grieztā kūdra frakcijās

Pēc kli­en­tu vēlmēm gri­ez­to kūdru iespējams mehānis­ki sas­malcināt, at­sijāt frak­cijās un iepa­kot. Pi­eejamās sas­ma­cinātas gri­eztās kūdras frak­ci­jas – fr.0-10mm, fr.0-20mm, fr.0-40mm, fr.20-40, kā arī ci­tas frak­ci­jas. Frakcionēta gri­eztā kūdra ti­ek trans­portēta Big Ba­le iepa­kojumā uz paletēm.​