Kūdras purvi

1. “KALNOSALAS PURVS”
Jeb Beržovkas purvs, at­ro­das Lat­vi­jas aust­ru­mos, Go­liševas pa­gastā, Kārsavas no­vadā. Iegūstam griesto kūdru 178 ha. Kūdras krājumi – 3415 tūkstoši m3.
2. “PĒTER­MUIŽAS PURVS”
Purvs at­ro­das Lat­vi­jas aust­ru­mos. Jer­si­kas pa­gastā, Līvānu no­vadā. Pur­va platība 70 ha. Sāksim iegu­vi 2019. gadā. Kūdras krājumi – 1226 tūkstoši m3.
3. “МА­МОНОВС­КИЙ МОХ” (MA­MONOVS­KIJ MOH
Purvs at­ro­das 10 km uz ZR no Kras­no­gorods­kas, Kras­no­gorods­kas ra­jonā, Ples­ka­vas ap­ga­balā, Kri­evijā. Kūdras pur­va platība ir 345,2 ha. Pur­va kūdras krāju­mi ir 7215 tūkstoši m3. Purvā iegūst gri­esto kūdru.
4. “АГА­ЧИНС­КОЕ – 1” (AGAČINS­KO­JE – 1)
Purvs at­ro­das uz D no Pi­talo­vo, Pi­talo­vas ra­jonā, Ples­ka­vas ap­ga­balā, Kri­evijā. Kūdras pur­va platība ir 398,2 h. Pur­va kūdras krāju­mi ir 8516 tūkstoši m3. Purvā iegūst gri­eztā kūdra.
5. “ГРИВСКОЕ ЗАОМШАРЬЕ” (GRIVSKOJE ZAOMŠARIE)
Purvs at­ro­das Ples­ka­vas ap­ga­balā, Kri­evijā, netālu no Baltkrievijas robežas. Kūdras pur­va platība ir 314 ha. Pur­va kūdras krāju­mi ir 2316 tūkstoši m3. Sāksim iegu­vi purvā 2019.gadā.

karte lādējas - lūdzu uzgaidiet...

KALNOSALAS PURVS: 56.779442, 27.835922
PĒTERMUIŽAS PURVS: 56.331195, 26.258526
МА­МОНОВС­КИЙ МОХ (MA­MONOVS­KIJ MOH): 56.930177, 28.340778
АГА­ЧИНС­КОЕ - 1 (AGAČINS­KO­JE - 1): 56.938185, 27.896433
ГРИВСКОЕ ЗАОМШАРЬЕ (GRIVSKOJE ZAOMŠARIE): 55.798193, 30.759659
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
KALNOSALAS PURVS
Beržovka Latgale, Latvia
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
PĒTERMUIŽAS PURVS
Jersikas pagasts, Līvānu novads
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
МА­МОНОВС­КИЙ МОХ (MA­MONOVS­KIJ MOH)
Krasnogordskas rajons, Pleskavas apgabals
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
АГА­ЧИНС­КОЕ - 1 (AGAČINS­KO­JE - 1)
Pitalovas rajons, Pleskavas apgabals
marker icon
icon-car.png Fullscreen-Logo KML-Logo
ГРИВСКОЕ ЗАОМШАРЬЕ (GRIVSKOJE ZAOMŠARIE)
Pleskavas apgabals

Kūdra

Frēzkūdra

Frēzkūdru iegūst ar frēzēšanas me­todi, noņemot kūdras lauka virsējo slāni 11-20 mm dziļumā. Lai ve­icinātu kūdras žūšanu ti­ek veikts rušināšanas pro­cess. Izžāvētas kūdras smelk­nes savāc vālos, nodrošinot kūdras uzsūkšanu bun­ku­ros ar pne­ima­tis­ka­ji­em savācēji­em. Pieejamās frēzkūdras frak­ci­jas – fr.0-20mm, fr.0-40mm, fr.20-40, kā arī ci­tas frak­ci­jas. Frēzkūdra ti­ek trans­portēta Big Ba­le iepa­kojumā uz pa­letēm vai be­ramā ve­idā.

fr. 0-10mm.
fr. 10-20mm.
fr. 20-40mm.

Grieztā kūdra

Gri­ez­to kūdru iegūst to mehānis­ki izg­riežot iep­ri­ekš sa­gata­votā kūdras laukā, sag­labājot tās dabīgo struktūru maz­sa­dalījušās kūdras blo­kos. Grieztā kūdra ti­ek sak­ra­uta un žāvēta ka­udzēs, atkārto­jot trīskārtēju cik­lu, līdz kūdras mit­rums nepārsni­edz 35-40%. Kluču izmēri ir 18x30x50. Gri­eztā kūdra ti­ek trans­portēta vaļējā ve­idā bez iepa­koju­ma.

20190718_131332
20190718_131716
20190718_132224

grieztā kūdra frakcijās

Pēc kli­en­tu vēlmēm gri­ez­to kūdru iespējams mehānis­ki sas­malcināt, at­sijāt frak­cijās un iepa­kot. Pi­eejamās sas­ma­cinātas gri­eztās kūdras frak­ci­jas – fr.0-10mm, fr.0-20mm, fr.0-40mm, fr.20-40, kā arī ci­tas frak­ci­jas. Frakcionēta gri­eztā kūdra ti­ek trans­portēta Big Ba­le iepa­kojumā uz paletēm.​